POBIERZ

Regulamin Centrum Rozrywki Leopark Stalowa Wola

Centrum Zabaw dla Dzieci Leopark - to Plac Zabaw, z którego mogą korzystać dzieci po zakupieniu biletu. Właścicielem Centrum Zabaw dla Dzieci Leopark jest: Leopark Bielsko-Biała Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, przy ulicy Władysława Nehringa 8/1, 60-247 Poznań, zwana dalej "Właścicielem".

Za miejsca bezpieczne, spełniające normy bezpieczeństwa dla dzieci uważa się: tor kartingowy, strefę trampolin, labirynt oraz helikoptery. Pozostałe obszary uważane są za miejsca komunikacji, umożliwiające dojście do poszczególnych stref.

§1.

1. Centrum Zabaw dla Dzieci LEOPARK jest miejscem, w którym mieści się kawiarnia, strefa zabawy, recepcja, urządzenia sanitarne oraz szafki. Wstęp do niego mają dzieci znajdujące się pod opieką rodzica lub pełnoletniego opiekuna.

2. Strefa zabawy - cześć przeznaczona do korzystania przez dzieci, rodziców lub dorosłych opiekunów. Znajdują się w niej: tor kartingowy, strefa trampolin, labirynt, helikoptery oraz inne przyrządy i atrakcje.

§2.

1. Korzystanie z Centrum Zabaw dla Dzieci Leopark jest odpłatne. Ceny naliczane są według przyjętego dla danej lokalizacji cennika. Szczegółowy cennik znajduje się przy wejściu (na recepcji) oraz na stronach internetowych. W przypadku opuszczenia przez rodzica lub opiekuna terenu Placu Zabaw zostaje naliczona opłata za nadzór nad dzieckiem (zgodnie z obowiązującym cennikiem).

2. Bilet (paragon) upoważnia do zabawy przez cały dzień - od momentu jego zakupu do zamknięcia Centrum Zabaw dla Dzieci Leopark. Opłata za wejście całodniowe umożliwia wyjście i ponowne wejście na Plac Zabaw w tym samym dniu.

3. Wraz z biletem (paragonem) rodzic lub pełnoletni opiekun dziecka otrzymuje klucz do szafki oraz pobrana zostaje opłata za pobyt w Centrum Zabaw dla Dzieci Leopark.

4. Kluczyk należy zwrócić przy wyjściu z Placu Zabaw. W przypadku zgubienia kluczyka koszt wyrobienia nowego (według przyjętego dla danej lokalizacji cennika) pokrywa rodzic lub pełnoletni opiekun.

§3.

1. Właściciel oraz pracownicy Centrum Zabaw dla Dzieci Leopark nie sprawują opieki nad dziećmi pozostawionymi na terenie Placu Zabaw bez opieki rodzica lub pełnoletniego opiekuna. Leopark udostępnia dzieciom oraz rodzicom lub pełnoletnim opiekunom przestrzeń oraz infrastrukturę do zabawy. Pracownicy sprawują wyłącznie nadzór nad prawidłowym korzystaniem z urządzeń i atrakcji Placu Zabaw.

2. Dzieci mogą wejść i wyjść z terenu Placu Zabaw tylko pod opieką rodzica lub pełnoletniego opiekuna.

3. Plac Zabaw przeznaczony jest dla dzieci do 12 roku życia.

4. Maksymalna liczba osób przebywających na terenie Centrum Zabaw dla Dzieci Leopark wynosi 300.

5. Dzieci, które nie ukończyły pierwszego roku życia oraz dzieci niepełnosprawne (w każdym wieku) mogą korzystać z bezpłatnych wejść na Plac Zabaw.

6. Dzieci, które nie ukończyły czwartego roku życia oraz dzieci niepełnosprawne (w każdym wieku) mogą przebywać i korzystać z Centrum Zabaw dla Dzieci Leopark wyłącznie pod opieką rodzica lub pełnoletniego opiekuna.

7. Na terenie Centrum Zabaw dla Dzieci Leopark można - na własną odpowiedzialność - pozostawić samodzielnie (bez pełnoletniego opiekuna) dziecko, które ukończyło 4 lata.

8. W razie wątpliwości personel ma prawo wglądu do dokumentu potwierdzającego wiek oraz uprawnienie do bezpłatnego wejścia dziecka na Plac Zabaw.

9. W przypadku zastrzeżeń co do wieku dziecka oraz braku odpowiedniego dokumentu pracownik ma prawo odmówić pozostawienia dziecka na terenie Centrum Zabaw dla Dzieci Leopark bez opieki rodzica lub pełnoletniego opiekuna. Rodzic/opiekun jest zobowiązany pozostać z dzieckiem na terenie Placu Zabaw.

10. Przed wejściem na teren Placu Zabaw rodzic lub pełnoletni opiekun zobligowany jest do wypełnienia ankiety zawierającej niezbędne dane.

11. Rodzic lub pełnoletni opiekun pozostawiający dziecko w Centrum Zabaw dla Dzieci Leopark bez opieki jest zobowiązany do pozostawienia kontaktowego numeru telefonu oraz do odbierania telefonu.

12. Rodzic lub pełnoletni opiekun wchodzący z dzieckiem na teren Placu Zabaw jest całkowicie odpowiedzialny za bezpieczeństwo dziecka.

13. Rodzic lub pełnoletni opiekun jest odpowiedzialny za dopilnowanie, aby wszystkie zabawki, zawartość kieszeni dzieci, łańcuszki, kolczyki, okulary lub inne akcesoria mogące stanowić potencjalne niebezpieczeństwo dla bawiących - pozostały poza Placem Zabaw.

14. Pracownicy mogą odmówić pozostawienia dziecka powyżej 4 roku życia bez opieki rodzica lub pełnoletniego opiekuna, z uwagi na jego stan zdrowia lub nieodpowiednie zachowanie.

15. Obsługa Centrum Zabaw dla Dzieci Leopark zastrzega sobie prawo do nie wpuszczenia kolejnego dziecka na Plac Zabaw, w sytuacji, w której, większa niż aktualna liczba klientów na placu, zagraża ich komfortowi i bezpieczeństwu.

16. Rodzic lub pełnoletni opiekun jest zobowiązany do przyjścia po dziecko pozostawione na Placu Zabaw bez opieki osoby pełnoletniej 10 minut przed zamknięciem lokalu. W przypadku braku rodzica o określonej godzinie zamknięcia lokalu, personel ma prawo poinformować o tym fakcie odpowiednie służby.

17. Rodzic lub pełnoletni opiekun jest zobligowany do kontrolowania czasu oraz do punktualnego opuszczenia Placu Zabaw.

§4.

1. Buty (również buty zamienne) i odzież wierzchnią należy pozostawić w przeznaczonych do tego celu zamykanych na klucz szafkach lub w innych przeznaczonych do tego miejscach.

2. Wejście na konstrukcję możliwe jest wyłącznie w skarpetkach. Zabrania się wchodzenia w obuwiu lub boso.

3. W strefie zabaw dzieci i dorośli przebywają w skarpetkach - również latem.

4. W sytuacji braku skarpetek u dziecka - rodzic lub pełnoletni opiekun jest zobligowany do ich zakupu przy Recepcji Centrum Zabaw dla Dzieci Leopark.

§5.

1. Korzystać z urządzeń, sprzętów znajdujących się na konstrukcji zabawowej i atrakcji mogą dzieci do 12 roku życia oraz rodzice lub opiekunowie. Regulaminy korzystania z poszczególnych urządzeń, sprzętów i atrakcji mogą wprowadzać inne granice wiekowe.

2. Przed rozpoczęciem zabawy lub skorzystaniem z urządzeń, sprzętów oraz atrakcji rodzic lub pełnoletni opiekun dziecka jest zobowiązany do pouczenia o właściwym sposobie korzystania z nich.

§6.

1. Za bezpieczeństwo dzieci przebywających na terenie Centrum Zabaw dla Dzieci Leopark odpowiadają rodzice lub pełnoletni opiekunowie sprawujący nad nimi opiekę.

2. Dzieci przebywające na terenie Centrum Zabaw dla Dzieci Leopark bez osoby dorosłej są pozostawiane na wyłączną odpowiedzialność rodzica lub pełnoletniego opiekuna.

3. Pracownicy Centrum Zabaw dla Dzieci Leopark sprawują nadzór i kontrolę nad prawidłowym i zgodnym z zasadami bezpieczeństwa korzystaniem z urządzeń i atrakcji dostępnych na Placu Zabaw.

4. Jeśli dziecko - pomimo reakcji personelu - zachowuje się w sposób nieakceptowalny, pracownicy mogą skrócić czas jego pobytu na terenie Placu Zabaw oraz natychmiastowo wyprosić dziecko i rodzica z Centrum Zabaw dla Dzieci Leopark bez zwrotu kosztów.

5. Właściciel Placu Zabaw oraz personel nie ponosi odpowiedzialności za bezpieczeństwo dzieci oraz szkody lub krzywdy powstałe w związku nie przestrzeganiem niniejszego regulaminu, w tym przede wszystkim za wprowadzenie w błąd personelu co do wieku dziecka.

6. Wszelkie roszczenia powinny zostać zgłoszone przed opuszczeniem Centrum Zabaw dla Dzieci Leopark. Roszczenia zgłoszone po wizycie lub zabawie uznane zostaną za nie powstałe na Placu Zabaw.

7. Za szkody na mieniu lub na osobie spowodowane przez dziecko wyłączną odpowiedzialność ponosi rodzic lub pełnoprawny opiekun dziecka.

§7.

1. Na terenie Centrum Zabaw dla Dzieci Leopark obowiązuje bezwzględny zakaz spożywania alkoholu, środków odurzających oraz palenia papierosów (również e-papierosów). Pracownicy mogą odmówić wstępu lub wyprosić z Placu Zabaw osobę, wobec której zachodzi podejrzenie pozostawania pod wpływem alkoholu, środków odurzających oraz zachowującą się agresywnie - bez zwrotu kosztów biletu.

2. Na terenie Centrum Zabaw dla Dzieci Leopark zabrania się podejmowania zachowań, które mogą grozić upadkiem, urazem lub innym uszczerbkiem na zdrowiu dla dziecka lub jego opiekuna, w tym:
- Popychania innych dzieci
- Uniemożliwiania zabawy innym dzieciom poprzez niewłaściwe zachowanie
- Wyrzucania piłeczek z basenu
- Wnoszenia jedzenia i napojów na konstrukcję
- Jedzenia, żucia gum oraz picia podczas zabawy - grozi zadławieniem
- Wchodzenia na zewnętrzne części konstrukcji, ogrodzenie oraz siatkę Placu Zabaw - grozi wypadkiem
- Korzystania z urządzeń i wyposażenia Placu Zabaw w sposób sprzeczny z ich przeznaczeniem (m.in. wspinanie się po zjeżdżalni, niepochylanie się podczas wejścia do tuneli, wykonywanie ewolucji na trampolinach, itp.)
- Wnoszenia na teren Placu Zabaw przedmiotów potencjalnie niebezpiecznych, które mogą spowodować zranienie, ukłucie lub inny uszczerbek na zdrowiu lub mogą być niebezpieczne dla pozostałych osób korzystających z Placu Zabaw
- Wynoszenia zabawek, piłek i innych przedmiotów z Placu Zabaw

3. Zasady korzystania z trampoliny:
- Należy skakać na środku trampoliny.
- Na trampolinie powinna znajdować się tylko 1 osoba.
- Maksymalne obciążenie trampoliny: 80 kg. Zakazane jest przekraczanie tej wartości.
- Korzystanie z trampolin jest możliwe wyłącznie w skarpetkach. Zabronione jest wchodzenie w obuwiu.
- Na trampolinie niedozwolone jest jedzenie, picie, żucie gumy itp.
- Kategorycznie zakazane jest wykonywanie salt oraz innych ewolucji.
- Na trampolinie nie wolno skakać w okularach, koralach, bransoletkach itp.
- Rodzice nie mogą korzystać z trampolin równolegle z dziećmi.

4. Zasady korzystania z toru kartingowego:
- Jadąc na motorku należy siedzieć na wyznaczonym do tego miejscu, trzymając ręce na kierownicy a nogi na specjalnych podstawkach.
- Zakazane jest samodzielne (bez zgody oraz nadzoru personelu) wchodzenie na tor kartingowy oraz uruchamianie motorków.
- Niedozwolone jest wbieganie na tor kartingowy podczas jazdy innych osób.
- Bezwzględnie należy stosować się do wszystkich poleceń personelu.

5. Zasady korzystania ze zjeżdżalni:
- Zakazane jest: wspinanie się po zjeżdżalni; zjeżdżanie na brzuchu, głową w dół oraz w pozycji leżącej, trzymanie się za ręce z osobą zjeżdżającą równolegle na sąsiadującej zjeżdżalni, rzucanie piłek na zjeżdżalnię.
- Niedozwolone jest popychanie się, blokowanie przejazdu innym osobom.
- Nie należy zjeżdżać bezpośrednio po osobie wcześniejszej - należy odczekać aż osoba ta bezpiecznie opuści zjeżdżalnię.
- Podczas zjeżdżania należy trzymać ręce blisko tułowia.

6. Zasady korzystania z helikopterów:
- Zakazane jest samodzielne (bez zgody oraz nadzoru personelu) wchodzenie na platformę oraz korzystanie z helikopterów.
- Niedozwolone jest wnoszenie do helikopterów luźnych przedmiotów (zabawki, kulki z basenów itp.), jedzenia oraz picia.
- Z jednego helikoptera równocześnie może korzystać maksymalnie dwie osoby.
- Dziecku, które nie ukończyło 3 roku życia podczas przelotu helikopterem bezwzględnie musi towarzyszyć rodzic lub pełnoletni opiekun.
- Podczas korzystania z helikopterów należy siedzieć na wyznaczonym do tego miejscu opierając się plecami o oparcie a nogi trzymając na pedałach - nie wolno wkładać nóg pod pedały, wystawiać rąk poza kratkę zabezpieczającą, szarpać za drzwi itp.
- Do napędzania helikopterów dozwolone jest używanie wyłącznie kończyn dolnych. Zakazane jest napędzanie pojazdów rękami oraz na inne sposoby.
- Bezwzględnie należy stosować się do wszystkich poleceń personelu.

§8.

1. Za rzeczy pozostawione na Placu Zabaw właściciel ani pracownicy nie ponoszą odpowiedzialności.

2. W razie wątpliwości, sprawy nierozstrzygnięte w powyższym regulaminie należy skonsultować z obsługą bądź kierownikiem Placu Zabaw.

3. Rodzic/opiekun wpuszczający dziecko na teren placu oświadcza, że zapoznał się z regulaminem Centrum Zabaw dla Dzieci Leopark i zobowiązuje się go przestrzegać.

§9.

1. Administratorem danych osobowych jest Leopark Bielsko-Biała Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, przy ulicy Władysława Nehringa 8/1, 60-247 Poznań. Dane osobowe są przetwarzane z poszanowaniem zasad przewidzianych w ustawie o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku (Dz. U. z 2002r. nr 101, poz. 926 ze zm.).

2. Podawanie danych osobowych w związku z korzystaniem z usług Centrum Zabaw dla Dzieci Leopark jest dobrowolne, jednakże bez ich podania nie jest możliwe korzystanie z usług Placu Zabaw. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest zgoda klienta na przetwarzanie, jak również zgodnie z art. 23 ust. 1 pkt 3 i 5 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych upoważnienie do przetwarzania danych osobowych, wynikające z przepisów prawa, niezbędne w celu realizacji usługi oraz wypełnienia prawnie usprawiedliwionych celów realizowanych przez administratora, w tym w celach marketingowych i statystycznych.

Regulamin Przyjęć Urodzinowych

Podczas trwania przyjęcia urodzinowego dzieci oraz ich opiekunowie muszą stosować się do regulaminu Centrum Zabaw Leopark. W przeciwnym razie - mogą zostać poproszeni o opuszczenie sali, bez możliwości zwrotu poniesionych kosztów.

§1.

1. W przyjęciu urodzinowym mogą brać udział dzieci, które zostały przyprowadzone przez rodzica lub pełnoletniego opiekuna. Również opuszczenie Placu Zabaw możliwe jest jedynie w obecności rodzica lub pełnoletniego opiekuna.

2. Właściciel Centrum Zabaw dla Dzieci Leopark oraz pracownicy nie sprawują opieki oraz nadzoru nad dziećmi uczestniczącymi w przyjęciu urodzinowym zorganizowanym na terenie Leoparku. Dla dzieci oraz rodziców udostępniana jest sala oraz znajdujące się tam atrakcje.

3. Za dzieci które pozostają bez swoich rodziców podczas przyjęcia urodzinowego, odpowiada rodzic organizujący urodziny.

4. Co najmniej jeden z rodziców organizujących urodziny jest zobowiązany do przebywania na terenie Leoparku przez cały okres trwania przyjęcia.

§2.

1. Aby przyjęcie urodzinowe odbyło się w wybranym przez rodziców terminie konieczna jest wcześniejsza rezerwacja. Rezerwacji na konkretny dzień i godzinę należy dokonywać osobiście w recepcji Centrum Zabaw dla Dzieci Leopark, telefonicznie lub poprzez pocztę elektroniczną. Podczas rezerwacji klientowi zostają udzielone wszelkie potrzebne informacje dotyczące organizacji urodzin na terenie Placu Zabaw.

2. Rodzice są zobligowani do podania pracownikowi wszelkich - niezbędnych do przygotowania przyjęcia urodzinowego - danych: data oraz godzina planowanego przyjęcia, dane osobowe rodziców oraz solenizanta, wiek dziecka, numer telefonu oraz liczba gości.

3. Po wstępnej rezerwacji rodzic zobowiązany jest do wpłacenia zadatku w wysokości 100 zł. Na wpłacenie zadatku ma 3 dni od wstępnej rezerwacji. Wpłata zadatku gwarantuje, rezerwację w danym terminie stolików dla dzieci oraz szafek na odzież wierzchnią. W przypadku braku zadatku w określonym terminie rezerwacja zostanie automatycznie anulowana.

4. Klient otrzymuje druk z potwierdzeniem rezerwacji, który zawiera szczegółowe informacje dotyczące dnia i godziny przyjęcia urodzinowego, ilości gości, animacji oraz wysokości wpłaconego zadatku.

5. Najpóźniej 6 dni przed planowanym przyjęciem konieczne jest poinformowanie personelu Centrum Zabaw dla Dzieci Leopark o chęci rezerwacji animacji urodzinowej oraz wybranie - z proponowanych - scenariusza zabawy prowadzonej przez animatora.

6. Osoba dokonująca rezerwacji zobowiązana jest do podania rzeczywistej liczby gości 6 dni przed planowanym przyjęciem.

7. W przypadku rezygnacji z urodzin - zadatek nie podlega zwrotowi jednak kwota ta może zostać wykorzystana na wejście indywidualne.

§3.

1. Stoliki dla dzieci rezerwowane są na 3 godziny. Czas trwania przyjęcia liczony jest od godziny określonej w rezerwacji.

2. Stoliki urodzinowe są przygotowywane i nakrywane 15 minut przed zadeklarowaną godziną przyjęcia urodzinowego. Wtedy też rodzice mogą na nich porozstawiać przyniesione pokarmy oraz napoje.

3. Na teren Leoparku nie można wnosić szklanych naczyń, butelek itp. Podczas urodzin dozwolona jest wyłącznie zastawa plastikowa, papierowa lub metalowa.

4. Po upływie trzech godzin stoliki powinny być przez rodziców uprzątnięte w ciągu 15 minut od zakończenia czasu rezerwacji. Pracownicy mają prawo wyegzekwować od rodziców uprzątnięcie stolików.

5. Czas zabawy dzieci uczestniczących w przyjęciu urodzinowym jest nielimitowany co oznacza, że dzieci mimo zakończenia czasu przyjęcia mogą nadal bawić się na Placu Zabaw.

§4.

1. Podczas przyjęcia opiekunowie oraz dzieci mogą spożywać przyniesione przez siebie produkty spożywcze, z zastrzeżeniem że właściciel ani pracownicy nie ponoszą odpowiedzialności za ewentualne niepożądane skutki (choroby lub zatrucia).

2.Wszelkie produkty powinny być spożywane w miejscach do tego wyznaczonych - przy stolikach. Zabrania się wchodzenia na konstrukcję i korzystania z atrakcji z jedzeniem lub piciem.

3. Wszelakie przedmioty (prezenty, zabawki, akcesoria, naczynia itp.) wnoszone przez rodziców oraz dzieci są wyłącznie pod ich nadzorem. Za wszelkie uszkodzenia tych rzeczy lub zaginięcia podczas przyjęcia właściciel ani personel nie odpowiadają.

4. Rodzice i opiekunowie są odpowiedzialni za uniemożliwienie użycia przez dzieci narzędzi ostrych - w tym noża do tortu, widelców oraz innych akcesoriów używanych podczas przyjęcia. Jeśli rodzic dopuści do takiej sytuacji - ponosi za to pełnoprawną odpowiedzialność.

5. Na terenie Centrum Zabaw dla Dzieci Leopark zabrania się korzystania ze świec innych niż standardowe świeczki urodzinowe. Zabrania się używania "fajerwerków" oraz świec z wysokim płomieniem.

6. Organizatorzy przyjęcia urodzinowego (rodzice) maja prawo do zaangażowania animatora spoza Centrum Zabaw dla Dzieci Leopark. Fakt taki są zobowiązani zgłosić personelowi 6 dni przed planowanym terminem przyjęcia.

§5.

1. Rodzice i opiekunowie mogą przebywać bezpłatnie na terenie Placu Zabaw podczas trwania przyjęcia.

2.Nie ma możliwości rezerwacji stolika dla rodziców. Jeśli jednak przyjęcie urodzinowe odbywa się w porze, kiedy nie ma wielu klientów (max 10 osób) rodzice mogą zająć 1 stolik i 4 krzesła dla dorosłych, dostępne na terenie Centrum Zabaw dla Dzieci Leopark.

3. Podczas przyjęcia urodzinowego rodzice i opiekunowie nie mogą korzystać z własnych ciepłych napojów. Zabrania się również przynoszenia własnych ekspresów kawowych, czajników itp. urządzeń.

§6.

1. Rozliczanie należności za przyjęcie urodzinowe - płatność odbywa się w trakcie lub w ostatniej godzinie przyjęcia urodzinowego. Płatność musi być dokonana w dniu przyjęcia (gotówką lub kartą płatniczą), nie ma możliwości płatności przelewem. Koszty usługi za organizację przyjęcia urodzinowego określone są w Cenniku Centrum Zabaw dla dzieci Leopark

2. Do rachunku wliczane są:
- Dodatkowe żetony za przejazd motorkiem - opłata wg obowiązującego cennika.
- Animacja urodzinowa - opłata wg obowiązującego cennika.
- Ciepłe i zimne napoje - opłata wg obowiązującego cennika.

§7.

1. Dokonanie rezerwacji przyjęcia urodzinowego w Centrum Zabaw dla Dzieci Leopark oznacza akceptację oraz zobowiązanie się do przestrzegania Regulaminu Centrum Zabaw dla Dzieci Leopark oraz Regulaminu przyjęć urodzinowych.

2.W zakresie nieuregulowanym stosuje się postanowienia Regulaminu Centrum Zabaw dla Dzieci Leopark.

3. Przetwarzanie danych osobowych Osoby zamawiającej Przyjęcie, odbywać się będzie na zasadach przewidzianych ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (t.j. Dz.U. z 2002r. Nr 101, poz. 926, z poźn.zm.).

4. Dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celach związanych z organizacją i przeprowadzeniem przyjęcia urodzinowego oraz na potrzeby ewentualnych reklamacji. Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, lecz jednocześnie niezbędny do organizacji przyjęcia urodzinowego.